Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11), članka 9. Odluke o uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/10) i članka 44. Statuta Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), općinski načelnik Općine Legrad raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora

 

         Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Legrad – objekt pansion „Legrađanka“, koji se nalazi u Legradu, Trg Svetog Trojstva 53, ukupne površine 635,37 m2. Uz objekt se nalazi i otvorena terasa kao sastavni dio objekta koji se daje u zakup, a čija površina nije uključena u navedenu površinu objekta.

Za objekt je izrađen energetski certifikat razreda „E“.

Namjena prostora: obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Vrijeme trajanja zakupa – višegodišnji (10 godina).

Početni iznos zakupnine – 4,00 kn/m2.

PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  1. Podatke o ponuditelju: ime i prezime fizičke osobe ili naziv tvrtke (za pravnu osobu), adresu prebivališta, odnosno sjedišta tvrtke, odgovornu osobu ponuditelja, OIB, broj poslovnog računa, broj telefona, faxa, e-maila.
  2. Podatke o visini ponuđene zakupnine i trajanju zakupa, te o djelatnosti koja će se u poslovnom prostoru obavljati,
  3. Ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni ili obrtni registar (kopija),
  4. Potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima ne stariji od 30 dana (original),
  5. Obrazac Sol-1 ili Bon-2 ne stariji od 30 dana (original),
  6. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, koje proizlazi iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata,
  7. Potvrdu da je ponuditelj podmirio sve obveze prema Općini Legrad,

 

UVJETI ODABIRA PONUDITELJA:

  1. Visina ponuđene mjesečne zakupnine,

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u poslovni prostor svakim radnim danom u vremenu od 8 – 14 sati tijekom trajanja natječaja.

Natječaj se provodi sustavom zatvorenih ponuda, a ponude se dostavljaju u pismenom obliku, preporučeno poštom ili se neposredno predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad svakim radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu: Općina Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad, s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora – NE OTVARATI“.

O odabiru ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru. S odabranim ponuditeljem općinski načelnik Općine Legrad sklopit će  ugovor o zakupu kojim će se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana.

Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na tel. 048-835-051 ili e-mail: opcina-legrad@kc.t-com.hr ili legrad.nacelnik@gmail.com.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LEGRAD

Legrad, 29. travnja 2014.

Javni natječaj objavljen je u „Glasu Podravine“ dana 2.05.2014. g.

 

 

 

OBRAZAC PONUDE

 

Redni broj

OPIS SADRŽAJA PONUDE

DA/NE

Upisati ili navesti koji dokument/datum dokumenta

1.

Podaci o ponuditelju:

-          ime i prezime fizičke osobe ili naziv za pravu osobu,

-          adresa prebivališta ili sjedišta

-          odgovorna osoba ponuditelja

-          OIB ponuditelja

-          broj poslovnog računa

-          broj telefona/ telefaxa/e-mail

 

 

 

 

 

2.

Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni ili obrtni registar (kopija)

 

3.

Potvrda porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima (ne starija od 30 dana – original)

 

4.

Potvrda Općine Legrad o podmirenim obvezama prema Općini (original)

 

5.

Obrazac Sol 1 ili Bon 2

 

6.

Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora koji proizlazi iz Zakona o pravu hrvatskih branitelja Domovinskog rata

 

7.

Prijedlog trajanja zakupa (broj godina)

 

 

8.

Djelatnost koja bi se obavljala u poslovnom prostoru

 

9.

PONUĐENA VISINA ZAKUPNINE PO M2 ODNOSNO MJESEČNI IZNOS

 

 

 

 

 

U __________________ 2014.

 

 

                                                                                       Osoba ovlaštena za zastupanje:

                                                      M.P.

                                                                              ____________________________________

                                                                                (ime i prezime čitljivo i vlastoručni potpis)

Comments are disabled.