Jedinstveni upravni odjel

Trg svetog Trojstva 52A
48317 Legrad
Tel. 048/835-051
info@opcinalegrad.hr

Općinski načelnik

Ivan Sabolić, mag. pol.

Tel. 048/835 - 051
legrad.nacelnik@gmail.com

Pročelnica JUO

Ana Valek, mag. oec.

Tel. 048/ 835 - 051

ana.valek@opcinalegrad.hr

Službenik za informiranje

Ivan Sabolić
Tel. 048/835 - 051
legrad.nacelnik@gmail.com

Službenice JUO

Melita Rašanec, referent za financijsko-računovodstvene poslove

melita.rasanec@opcinalegrad.hr

 

Mihaela Sambol

Referent - poljoprivredni i komunalni redar

Mob: 099/2486 - 180

mihaela.sambol@opcinalegrad.hr

Službenik za zaštitu podataka

Ana Valek, mag. oec.

Tel. 048/ 835 - 051

info@opcinalegrad.hr

Radno vrijeme

Jedinstveni upravni odjel
Ponedjeljak - 7:00 - 17:00 h
Utorak, srijeda, četvrtak - 7:00 - 15:00 h
Petak - 7:00 - 13:00 h
Općinski načelnik
Uz prethodnu najavu kao i JUO

RECIKLAŽNO DVORIŠTE:
Zimsko radno vrijeme
(od 01.11 do 01.04)
Ponedjeljak: 13:00 - 17:00

Ljetno radno vrijeme
(od 01.04 do 11.04)
Ponedjeljak: 13:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 12:00