U srijedu, 26. svibnja 2021. godine u prostorijama Koprivničkih voda održan je radni sastanak s temom nastavka pripreme projekta odvodnje na području Općine Legrad. Sastanku su bili nazočni Zdravko Petras, direktor Koprivničkih voda, Sandra Sinjeri, zamjenica direktora Koprivničkih voda, Leonard Sekovanić, ispred Hrvatskih voda i općinski načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić. Na sastanku je predstavljena do sada napravljena dokumentacija za Aglomeraciju Koprivnica, a ista će poslužiti za buduće projektiranje. Dogovorena izrada nove Studije izvodljivosti, kako bi se vidjelo po kojem modelu je moguća gradnja i financiranje buduće aglomeracije.

Comments are disabled.