Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19), a sukladno Odluci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju, o obustavi od primjene općeg akta Općinskog vijeća Općine Legrad, KLASA: 040-02/21-01/213, URBROJ: 531-07-1-1-21-1 od 17. ožujka 2021. godine i Presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usoz-50/21-8 od 5. srpnja 2022. godine te Zaključka općinskog načelnika Općine Legrad, KLASA: 350-02/22-01/04, URBROJ: 2137-10-02-22-2 od 8. kolovoza 2022. godine, objavljuje se

PONOVNA (TREĆA) JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

 UREĐENJA OPĆINE LEGRAD SA SMANJENIM SADRŽAJEM

 

Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

 

  1. Javna rasprava će trajati od 26. kolovoza 2022. do 9. rujna 2022. godine.

 

  1. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne (treće) javne rasprave u prostorijama Općine Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A, Legrad, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 13.00 sati i na mrežnim stranicama Općine Legrad,  www.opcinalegrad.hr.

 

  1. Javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad održat će se u Društvenom domu u Legradu, Trg Svetog Trojstva 52A i to 6. rujna 2022. godine u 11.00 sati.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Legrad sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 9. rujna 2022. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.  Podnositelji moraju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

KLASA: 350-02/22-01/04

URBROJ: 2137-10-02-22-3

Legrad, 8. kolovoza 2022.

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                     Ivan Sabolić, mag.pol. v.r.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE za II. Izmjene i dopune PPUO Legrad

II ID PPUO LEGRAD - 3 javna rasprava

Comments are disabled.