Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. će na području Općine Legrad provoditi proljetnu obvezatnu preventivnu deratizaciju.

Deratizacija će se provoditi tijekom predviđenih 10 radnih dana, s početkom 09.03.2015. i trajala bi do 20.03.2015. Plan deratizacije predviđa postavljanje meka u svim seoskim domaćinstvima, deponijima smeća i grobljima.

Građani će o deratizaciji biti  obaviješteni i putem plakata postavljenih na dobro vidljiva i frekventna mjesta.

Radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi i životinja spomenuli bi posebne upute koje će biti navedene i na plakatima:

- da se surađuje s ekipama koje provode suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene    informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otvorene meke

- da odstrane iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane

- da za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemoguće malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen      otrov za štakore

- da sklone sve životinje, kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka

- zabranjuje se dirati ili premještati mamce

Comments are disabled.