Dana, 25. siječnja 2022. Općina Legrad potpisala je Ugovor za radove uklanjanja odbačenog otpada u okoliš na legradskom Gradišću, sa zajednicom ponuditelja Obrt Cvek, Obrt Prizma V&V i GeoKoprivnica d.o.o..

Ukupna vrijednost radova iznosi 910.812,50 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40% projekta.

Prije potpisivanja Ugovora za sanaciju, tvrtka Hudec Plan d.o.o iz Zagreba izradila je svu potrebnu dokumentaciju u vrijednosti od 24.375,00 kuna.

U tijeku je natječaj za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Predmetno odlagalište nastalo je odlaganjem miješanog komunalnog, građevinskog te biootpada od strane samih mještana, ali i nekontroliranim dovozom otpada od strane okolnog stanovništva u udubine nastale vađenjem šljunka.

Prema izmjenama i dopunama Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, na području općine Legrad nije navedena niti jedna lokacija za odlaganje otpada te smo obvezni sve divlje deponije sanirati i zatvoriti.

Predviđeno je da se inertni otpad sanira IN SITU (na samoj lokaciji će se presložiti i prekriti slojem zemlje), a komunalni, biorazgradivi i metalni otpad će se izdvojiti i odvoziti s lokacije te zbrinuti od strane ovlaštenog sakupljača.

Od trenutka početka izvođenja radova, odlagalište je zatvoreno te više neće biti moguć dovoz bilo kakvog otpada. Nakon sanacije, gornja ploha saniranog odlagališta i očišćenog okolnog terena će se ozeleniti.

Saniranjem odlagališta otpada sprječavaju se neželjeni učinci na okoliš, kao što su onečišćenja površinskih i podzemnih voda, nastajanje požara i nekontrolirano gorenje, prisutnost glodavaca, insekata i ptica u velikom broju.

Comments are disabled.