U  ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad u Vijećnici Općine Legrad. Sjednicu je otvorila predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić, te utvrdila da sjednici prisustvuje 10 od 11 vijećnika. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prošle sjednice, pod drugom točkom riječ je dobio načelnik. Isti je spomenuo sve aktivnosti koje su se provodile od posljednje sjednice. Nabrojeno je kako je prijavljeno 9 projektnih prijedloga na nacionalne i europske fondove, te da su u izradi 4 strateška dokumenta. Predstavio je i buduće aktivnosti koje kreću na proljeće.

Nakon toga raspravljen je i donijet Plan gospodarenja otpadom Općine Legrad za razdoblje 2018. - 2023., a pod slijedećom točkom donijet je novi Komunalni red. Četvrtom točkom izmjenjena je Odluka o javnim priznanjima, a nakon toga raspisan je natječaj za dodjelu javnih priznanja.

Pod sedmom točkom donijeta je odluka o osnivanju komunalnog poduzeća LEKOM d.o.o. u 100 % vlasništvu općine. Poduzeće će prvenstveno skrbiti o zelenim površinama i grobljima, a kroz godine razvijat će i druge djelatnosti po potrebi.

Slijedeće točke dnevnog reda bile su o otpadu te su donijeti dokumenti:

  • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Legrad,
  • Izvješće o provednim aktivnostima gospodarenja otpadom Općine Legrad za  2017. godinu,
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad 2018. godini.

Nakon toga usvojene su Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korišetenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te isto izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednih sredstava. Sredstava su korištena za katastarsku izmjeru k.o. Kutnjak.

Pod 14. točkom donijeta je Odluka o raspisivanju natječaja za tekuće komunalno održavanje javnih zelenih površina na TRC Šoderica.

Pod 15. točkom donijeta je Odluka o raspisivanju 2. javnog natječaja za prodaju Pansiona Legrađanka, s izmjenom roka plaćanja s 30 na 90 dana po potpisu ugovora.

Predzadnjom točkom donijeta je Odluka za prodaju zemljišta (okućnice) na Šoderici udruzi Latice za 10 kn.

Na zadnjoj točci po zamolbi DVD Legrad odobreno je 30.000 kuna za nabavku novog vozila, a po zamolbi vlasnice objekta na Šoderici odobreno je postavljanje šahta. Na kraju je donijeta odluka o kupovini kuće u Zablatju po programu budućeg stambenog zbrinjavanja. Sve odluke donijete su nakon rasprave jednoglasno.

Comments are disabled.