Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

182

Na temelju članka 11. stavak 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Radi suzbijanja i sprječavanja pojave i širenja influence ptica na području cijele Republike Hrvatske određuju se sljedeće mjere:

1. Obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama

2. Obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostale peradi

3. Zabranjuje se uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice

4. Zabranjuje se opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice

5. Zabranjuje se lov pernate divljači i uporaba ptica iz redova Anseriformes i Charadriiformes kao vabaca

6. Zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te sva druga okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta

7. Obvezno provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi, jaja za valenje, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica, njihovih proizvoda i nusproizvoda, uključujući i lešine

8. Obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi i pernate divljači i ptica:

a. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt; čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta,

b. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući,

c. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama,

d. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji,

e. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca

9. Obvezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica

10. Prijava uginuća te svakog kontakata peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica s moguće zaraženima, nadležnoj veterinarskoj organizaciji.

Članak 2.

Na zaraženim i ugroženim područjima, osim mjera iz članka 1. ove Naredbe, određuje se:

1. Zabrana stavljanja u promet žive peradi, ugojene pernate divljači i ptica, osim:

a. u svrhu upućivanja na klanje peradi i ugojene pernate divljači iz intenzivnog uzgoja u odobrene ili registrirane objekte za klanje pod posebnim uvjetima i nadzorom veterinarske inspekcije,

b. peradi koja se, zbog tehnoloških razloga, upućuje iz kontroliranog i zatvorenog uzgoja u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima, i

c. jednodnevnih pilića iz registriranih valionica koji se upućuju u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj peradi, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima.

2. Zabrana iznošenja gnoja, stelje ili korištene slame sa gospodarstava na kojima se drži perad, pernata divljač i ptice, osim po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima.

Članak 3.

Određuje se provedba kliničkih pregleda i uzimanja uzoraka od prijemljivih životinja u skladu s Programom nadziranja influence ptica u Republici Hrvatskoj (klasa: 322-02/17-01/12).

Članak 4.

Mjere određene ovom Naredbom ostaju na snazi do daljnjega, dok se na temelju procjene rizika u odnosu na influencu ptica ne steknu uvjeti za njihovo ukidanje.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 4/17).

Članak 6.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/16-01/149

Urbroj: 525 -10/1288-17-9

Zagreb, 16. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Comments are disabled.