Na temelju članka 3. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj __/16) i Odluke Općinskog načelnika Općine Legrad o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad (KLASA: 406-01/17-01/17, URBROJ: 2137/10-17-1 od 4. rujna 2017. godine), objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

U VLASNIŠTVU OPĆINE LEGRAD

 

 1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina – novih gradilišta na području TRC Šoderice u vlasništvu Općine Legrad (vlasnički dio 1/1) i to sljedećih nekretnina s naznačenim procijenjenim vrijednostima u kunama koje ujedno predstavljaju i početnu cijenu za svaku pojedinu katastarsku česticu:

 

Red.

broj

Katastarska općina Broj z k. uloška Broj zk. čestice Površina čestice (m2) Kultura čestice Procijenjena vrijednost=početna cijena (kn)
1. Legrad 407 53 291 livada 30.427,87
2. Legrad 407 54 264 livada 27.604,66
3. Legrad 407 364 335 livada 35.028,65
4. Legrad 407 367 339 livada 35.446,90
5. Legrad 407 389 312 livada 32.623,69
6. Legrad 407 425 420 livada 43.915,20
7. Legrad 407 439 389 livada 40.675,05
8. Legrad 407 440 320 livada 33.460,20
9. Legrad 407 441 269 livada 28.127,48
10. Legrad 407 442 274 livada 28.650,30
11. Legrad 407 443 324 livada 33.878,45
12. Legrad 407 446 267 livada 27.918,35
13. Legrad 407 448 500 livaca 52.281,56
14. Legrad 407 449 316 livada 33.041,95
15. Legrad 407 450 321 livada 33.564,76
16. Legrad 407 451 330 livada 34.505,83
17. Legrad 407 452 337 livada 35.237,77
18. Legrad 407 453 367 livada 38.374,67
19. Legrad 407 454 417 livada 43.602,82
20. Legrad 407 455 263 livada 27.500,10
21. Legrad 407 456 231 livada 24.154,08
22. Legrad 407 457 264 livada 27.604,66
23. Legrad 407 458 405 livada 42.348,06
24. Legrad 407 459 315 livada 32.937,38
25. Legrad 407 460 304 livada 31.787,19
26. Legrad 407 461 366 livada 38.270,10
27. Legrad 407 462 335 livada 35.028,65
28. Legrad 407 465 315 livada 32.937,38
29. Legrad 407 466 289 livada 30.218,74
30. Legrad 407 468 448 livada 46.844,28
31. Legrad 407 531 306 livada 31.996,32
 1. Sve nekretnine prodaju se u svrhu izgradnje stambenih objekata za povremeno stanovanje – kuća za odmor.
 2. U javnom natječaju mogu sudjelovati:

- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

- strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 1. Ponuda se podnosi u pismenom obliku, na ponudbenom listu koji se može preuzeti na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr ili u Općini Legrad. Ponuda se piše na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici i predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad ili se šalje poštom preporučeno, s naznakom na omotnici: „Ponuda za natječaj – prodaja nekretnina – ne otvaraj“. Dan predaje ponude Općini, odnosno predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom primitka ponude.

Rok za predaju ponude je 8 dana od dana objave natječaja u tisku.

 1. Ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu u visini 10% iznosa ponuđene kupoprodajne cijene. Jamčevina se uplaćuje na račun Općine: HR2223860021822700005, poziv na broj: 68 7757-OIB, opis: „jamčevina za kupnju nekretnine oznake k.č.br. _____“

Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ponuditeljima čije ponude neće biti prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za istu nekretninu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je prva zaprimljena.

 1. Ponude će se otvarati u Općini Legrad dana 20. rujna 2017. godine u 9.00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.
 2. Ponuditelji mogu izvršiti pregled nekretnine svakog dana tijekom trajanja natječaja uz prethodni dogovor s općinskim načelnikom.
 3. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu za određenu nekretninu uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete natječaja.
 4. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku najduže 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 5. Odabrani ponuditelj može kupoprodajnu cijenu platiti:

- jednokratno u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju prekoračenja tog roka, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i pripadajuće zakonske zatezne kamate koje se obračunavaju od dana dospijeća do dana plaćanja,

- obročnim plaćanjem do 60 jednakih mjesečnih rata uz 4% godišnje kamate, s time da prva rata dospijeva u roku od 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a svaka slijedeća rata u roku od 30 dana od uplate prve odnosno prethodne rate.

Kupac – odabrani ponuditelj koji kupoprodajnu cijenu otplaćuje obročno, obvezan je na ime jamstva za otplatu kupoprodajne cijene u potpunosti dozvoliti uknjižbu založnog prava na kupljenoj nekretnini na ukupni iznos kupoprodajne cijene sa obračunatim kamatama.

Općina može raskinuti ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

 1. U kupoprodajnom ugovoru o kupoprodaji nekretnine obvezno će se navesti da nema predaje posjeda niti prijenosa prava vlasništva na kupca dok on u potpunosti ne izvrši obvezu uplate kupoprodajne cijene na račun Općine.
 2. Porez na promet nekretnina kao i sve troškove u svezi ovjere potpisa te upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, te sve ostale troškove snosi kupac.
 3. Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne cijene, neće se razmatrati.
 4. Općinski načelnik zadržava pravo odustajanja od prodaje nekretnine u vlasništvu Općine, poništenja javnog natječaja uz povrat uplaćene jamčevine kao i odbijanja ponuda, u svako doba do potpisivanja ugovora bez posebnog obrazloženja ponuditeljima, a da pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 5. Pisana ponuda, koja mora biti potpisana, mora sadržavati:

- u potpunosti popunjen ponudbeni list sa svim traženim podacima (ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe sa adresom prebivališta odnosno sjedišta,

- preslika važeće osobne iskaznice za fizičku osobu državljana Republike Hrvatske, a za fizičke osobe strane državljane - preslika putovnice ili drugog odgovarajućeg dokaza o stranom državljanstvu,

- preslika izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 30 dana računajući od objave natječaja u tisku  (preslikom se smatra i ispis elektroničke isprave),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 1. Javni natječaj objavljen je i na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr.
 2. Sve informacije mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja natječaja u vremenu od 7.00 do 15.00 sati na tel. 048/863-241 ili 048/835-455 kao i na e-mail: opcina-legrad@kc.t-com.hr .

 

O P Ć I N A   L E G R A D

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA (NOVA GRADILIŠTA)

Comments are disabled.