Na temelju članka 44. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), općinski načelnik Općine Legrad 23. veljače 2015. godine donio je

 

 

O D L U K U

o sufinanciranju izobrazbe  

o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike

 

I.

 

Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike s prebivalištem na područu Općine Legrad u iznosu 100,00 kn (slovima:stokuna) za jednog člana iz istog domaćinstva.

 

II.

 

Troškovi sufinanciranja izobrazbe iz točke I. ove Odluke teretit će Proračun Općine Legrad za 2015. godinu, „Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela Općine i mjesne samouprave, Glava 00101 Općinski načelnik i Općinsko vijeće, Program 1007 – Poljoprivreda, Funkcijska klasifikacija 04 – Ekonomski poslovi, Aktivnost A-100016 – Subvencije poljoprivrednicima kod obrazovanja za rukovanje pesticidima, račun 322 31 „Subvencije poljoprivrednicima – sufinanciranje obrazovanja poljoprivrednika za uporabu pesticida“.

 

III.

 

Poljoprivrednik će ostvariti pravo na sufinanciranje izobrazbe temeljem podnijetog zahtjeva Općini Legrad, za izobrazbu završenu nakon 1. siječnja 2015. godine.

Zahtjevu je potrebno priložiti: presliku uplatnice o izvršenoj uplati troškova izobrazbe i potvrdu o završenoj izobrazbi.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LEGRAD

 

KLASA: 402-01/15-01/06

URBROJ: 2137/10-15-1

Legrad, 23. veljače 2015.

 

 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                              Ivan Sabolić, mag.pol.

 

Odluka u wordu: ODLUKA O SUFINANCIRANJU IZOBRAZBE ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

Comments are disabled.