U utorak, 25.10.2022. godine s početkom u 19,00 sati u Društvenom domu Legrad održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednici je nazočilo 7 vijećnica i vijećnika, općinski načelnik i pročelnica JUO.

Nakon usvajanja zapisnika, utvrđen je dnevni red od 14. točaka.

Pod prvom točkom Aktualni sat općinski načelnik iznio je sve činjenice i događaje koji su se odvijali od posljednje sjednice, a među njima treba istaknuti zamjenu stolarije na školskoj zgradi, proširenju javna rasvjete u Antolovcu i Kutnjaku, te djelu Šoderice, odobren projekt za proširenje vrtića, tri nova projekta koji se prijavljuju na EU natječaje, novostima oko geotermalnog projekta i nabavi kanti. Na kraju je spomenuo da je provedeni EU projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad dobio nagradu kao 2. najbolji EU projekt u 2022. godinu u Hrvatskoj prema izboru javnosti. Vijećnik Vedran Bebek pitao je oko problema oko uplatnica s komunalnom naknadom, na što mu je odgovoreno da se sve nejasnoće i žalbe rješavaju u Jedinstvenom upravnom odjelu, te ukoliko je bilo grešaka da će se iste ispraviti. Alen Dedi postavio je pitanja u vezi postavljanja ograde na groblju u Selnici Podravskoj, na što mu je odgovoreno da tvrtka koju smo angažirali da nije mogla izvesti radove, te da će angažirati druga tvrtka. Također, zanimalo ga je problemi oko ilegalnog odlagališta otpada u Selnici Podravskoj, gdje mu je odgovoreno da je onečišćivaču naloženo da otpad ukloni u roku od 8 dana, a ukoliko to ne učini da će pokrenuti postupak protiv istoga. Nakon toga postavio je pitanje što je s projektom Donje Dubrave oko karaule na Velikom Pažutu, te mu je odgovoreno da vjerojatno nisu prošli na natječaju i nisu dobili sredstva,  te zato je projekt stao. Nadalje vijećnica Kristina Turk predložila da se pregledaju sva grobna mjesta koja se ne plaćaju, te da se postave obavijesti na grobljima, što je prihvaćeno, te će komunalni redar krenuti s stavljanjem obavijesti. Vijećnik Ivan Gerendaj napomenuo da kada će se unositi imovina u Registar državne imovine, da se ne zaboravi unijeti stan MORH-a u školskoj zgradi.

Pod drugom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Pod trećom točkom raspravljalo se o Odluci o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad,  gdje prvotni prijedlog dopunjen od strane općinskog načelnik i vijećnika Vedrana Bebeka. Nakon toga Odluka je donijeta jednoglasno. Izmijenjeno je to da su se uvele zone za plaćanje komunalne naknade, da će se plaćati u tri obroka, te su uvedena djelomična oslobođenja za osobe niskog socijalnog statusa i osobe s invaliditetom.

Nakon toga raspravljalo se o vrijednosti boda komunalne naknade na području Općine Legrad te je odluka jednoglasno usvojena. Vrijednost boda određena je 0,5 eura po m2, te Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Pod petom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva Lekom Grad d.o.o, te sad ukupni temeljni kapital iznosi 800.000,00 kuna.

Pod točkom 6. jednoglasno je usvojen SECAP.

Pod točkom 7. nakon rasprave usvojen je prolongat od godine dana za kredit Općine Legrad za EU projekte.

Pod osmom točkom jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Legrad za 2023. godinu.

Nakon toga nakon rasprave s 5 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijeta je Odluka o prolongaciji termin za dobivanje građevinske dozvole tvrtki EEG Energy Gas d.o.o. Time je produžen rok za dobivanje građevinske dozvole za godinu dana.

Pod točkom 10. pročitan je dopis Državnog odvjetništva o nagodbi sa stvarnim vlasnikom jedne čestice državnog poljoprivrednog zemljišta, te će se ista izuzeti iz Programa raspolaganja državnog zemljišta, te će se mijenjati prijedlog Odluke o dodjeli zemljišta po posljednjem natječaju.

Pod točkom 11. donijeta je odluka o davanju 4 čestice tvrtki Bukotermal za osnivanje prava građenja u svrhu realizacije geotermalnog projekta.

Pod točkom 12. pročitana je rang lista učenika koji su dobili stipendiju, te je jednoglasno usvojena lista reda prvenstva za studentske stipendije.

Pod točkom 13. donijeta je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad tvrtki GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Vijećnica Kristina Turk spomenula je da treba povećati broj božićnih rasvjetnih tijela u svim naseljima Općine Legrad.

Pod posljednjom točkom pitanja i prijedlozi vijećnik Alen Dedi složio se s Kristinom Turk oko božićnih ukrasa, te postavio pitanja oko procjene čestica za prodaju, te zatražio informaciju oko prodanih gradilišta na Šoderici. Odgovoreno mu je da nismo još dobili procjenu, zbog velikog broja čestica, a ukoliko se sve gradilišta ne plate do raspisivanja natječaja ne plate, da će ista ići u novu prodaju.

Drugih pitanja niti prijedloga nije bilo te je sjednica zaključena.

 

 

 

Comments are disabled.