Projekt SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje je odobren u sklopu javnog poziv a Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11.0421 u iznosu od 42.033,55 eura, iznos sufinanciran od strane Europske Unije je 35.728,52, a iznos sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske je 6.305,03 eura.), nositelj projekta je DVD Legrad, dok su partneri na projektu KUD „Zrin“ Legrad i Općina Legrad. Projekt SALIKS je započeo 27.07.2022. godine i traje do 27.07.2023. godine.

Specifični ciljevi projekta su jačati kapacitete OCD-a aktivnih na području Općine Legrad u Koprivničko – križevačkoj županiji za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, jačati kapacitete za neposredan rad na područjima koje se financiraju kroz ESF na razini Općine Legrad i unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe Općine Legrad u kriznim situacijama.

Pokazna vježba obrane od poplave – spasilačka akcija održana je kao kruna svih triju edukacija koje su članovi OCD-a pohađali, a to su Spašavanje na vodi i zaštite od poplava, Korištenje komunikacijske opreme na intervencijama zaštite od poplave  i Vođenje i zapovijedanje, stečeno znanje i nabavljenu opremu operativni tim je koristio prilikom izvođenja vježbe. U vježbi je sudjelovalo 70-tak članova. Usporedno sa izvođenjem vježbe KUD „Zrin“  postavio je pruće za sprečavanje erozije obale rijeke Drave. Pruće je plelo 10 -tak članova koji su pohađali radionicu pletenja šibe, a stekli su i druge vještine manevriranja šibom. Ukupno 95 sudionika je sudjelovalo u akciji 08. srpnja u subotu u trajanju od 12.00 do 18.00 sati na Halasz Csardi u Legradu.

Pozivu na akciju odazvao se i zamjenik župana Ratimir Ljubić koji je i svečano pozdravio vatrogasce koji su sudjelovali u vježbi.

Uspješno su odrađeni svi elementi projekta, te se projektom ojačala suradnja između OCD-ova na području Općine Legrad, i OCD-ovi su ostvarili specifični cilj projekta, to jest ojačali su kapacitete za neposredan rad u pružanju odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Legrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are disabled.