Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/07), Odbor za dodjelu javnim priznanja Općine Legrad

 

P O Z I V A

građane, udruge građana, političke stranke,

vjerske zajednice, trgovačka društva, ustanove i

druge organizacijske oblike te njihova tijela

na podnošenje prijedloga za dodjelu

 

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE LEGRAD

 

  1. Počasni građanin Općine Legrad

 

  1. Zlatka plaketa "Grb Općine Legrad"

 

  1. Povelja Općine Legrad

 

          Počasnim građaninom Općine Legrad mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinjeli napretku Općine ili Republike Hrvatske u cjelini.

 

          Zlatna plaketa "Grb Općine Legrad" dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, znanosti, umjetnosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture i drugih djelatnosti.

 

Povelja Općine Legrad dodjeljuje se građanima Općine i drugim osobama, njihovim udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama prigodom obljetnica i drugih događaja u Općini i šire za uspjehe u poslovanju, za zasluge za razvoj Općine, te promicanje ugleda Općine u Koprivničko-križevačkoj županiji, zemlji i svijetu.

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLJEDEĆI:

 

  1. a) za pojedince:

 

- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovoga područja,

- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

 

  1. b) za pravne osobe:

 

- da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Općine, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine i Republike Hrvatske.

 

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 30 dana od dana objave ovog Poziva na web stranici i oglasnim pločama Općine Legrad, odnosno najkasnije do 30. travnja 2016. godine.

 

Prijedlozi se podnose u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi, te sadržavati sljedeće:

  1. za pojedince: životopis, tijek njegova rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
  2. za pravne osobe: osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

Uz prijedlog se prilaže potrebna dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i slično.

Na zahtjev Odbora predlagatelj je obvezan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dati za ostvarene rezultate u petogodišnjem razdoblju ili u prošloj godini, može se dati i posthumno, sukladno utvrđenim kriterijima, a može se dodijeliti i skupini osoba ukoliko je određeno ostvarivanje ili prinos rezultat njihovog zajedničkog rada.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad na adresu:

 

OPĆINA LEGRAD

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

OPĆINE LEGRAD

Trg Svetog Trojstva 52A

 

s naznakom "prijedlog za dodjelu javnih priznanja"

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

OPĆINE LEGRAD

 

KLASA:061-01/16-01/02

URBROJ: 2137/10-16-2

Legrad, 25. ožujka 2016.

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK:

                                                                                      Ivica Rašanec v.r.

Word verzija:

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA

Comments are disabled.