Obavještavamo vlasnike vikendica koji imaju biootpad (granje i sl.) od drveća i živica na Šoderici da isto mogu odložiti na lokacije na kojima bude postavljena tabla o dozvoli odlaganja takvog otpada zaključno do 10.04.2022.

Komunalac će sve odloženo granje i biootpad od grmlja, živice, drveća i voćki zbrinuti na kompostište.

Nakon navedenog datuma više neće biti moguće odlaganje bilo kakvog otpada na javne površine, te će se biootpad zbrinjavati o vlastitom trošku.

Za sve upite ili nepravilnosti možete se obratiti mailom na opcina-legrad@kc.t-com.hr ili na broj telefona048/835-051.

Comments are disabled.