Općina Legrad raspisuje natječaj za radno mjesto na određeno  - komunalni redar. Prijave traju od 25. travnja do 5. svibnja.

OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME

Upute i obavijest kandidatima za Oglas

REFERENT/ICA ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNO REDARSTVO

 

Radno mjesto

LEGRAD, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA


1


Na određeno; povećan opseg posla


Puno radno vrijeme


Rad vikendom i praznikom


Nema smještaja


U cijelosti


25.4.2018.


5.5.2018.


Terenski rad


Da


 

Posloprimac

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik


Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B


1 godinu


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11. i 4/18), voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad, raspisuje

OGLAS
za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

 1. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad na radno mjesto – referent za  komunalne poslove i komunalno redarstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova, najduže šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

UVJETI:
- najmanje srednja stručna sprema (upravna, ekonomska, gimnazija ili druga društvenog ili humanističkog smjera)
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit B kategorije
- posjedovanje osobnog vozila i mogućnost njegovog korištenja u službene svrhe.

Uvjeti utvrđeni za radno mjesto su na temelju odredaba Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad.
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11. i 4/18), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Ako kandidat ostvaruje prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u skladu sa Zakonom.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjerom praktičnog rada (provjera znanja rada na računalu) i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr (Novosti) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere i znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori literature za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Legrad objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave o dokazu hrvatskog državljanstva (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93. i 130/11),
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • pisanu vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijem u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 60/11. i 4/18),
 • presliku dokaza o znanju rada na računalu (ako kandidat ima posebnu osposobljenost za rad na računalu),
 • presliku dokaza o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
 • presliku dokaza o vlasništvu ili posjedovanju osobnog vozila (preslika prometne dozvole za osobni automobil ukoliko je kandidat vlasnik osobnog vozila ili potpisana izjava vlasnika osobnog vozila da kandidat može koristiti osobni automobil u službene svrhe ukoliko kandidat nije vlasnik osobnog vozila).Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas  sukladno članku 21. Zakona.
  Kandidat/kinja na Oglasu pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe Oglasa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11. i 106/12), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.
  Pisane prijave s dokazima podnose se voditeljici Odsjeka za opće, pravne i financijsko-računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad, u roku 8 dana od dana objave Oglasa pri Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad, s naznakom „Ne otvaraj – prijava na Oglas za prijam u službu“.
  O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Poslodavac

OPĆINA LEGRAD


 • osobni dolazak: TRG SVETOG TROJSTVA 52 A, 48317 LEGRAD
 • pismena zamolba: Trg Svetog Trojstva 52 A, 48317 Legrad

Comments are disabled.