Općina Legrad u 2012. godini kandidirala je četiri projekta za IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007.- 2013. koji se financiraju iz fondova Europske unije.

Projekti koji su kandidirani:

  •  Prvi projekt pod nazivom Turistička staza „Nikola Zrinski“ kandidiran je sa Općinama Donja Dubrava i Donji Vidovec,, a sa mađarske strane sa Općinama Belezna, Murakeresztur i Örtilos. Glavni nositelj projekta bila je Općina Donja Dubrava, a ostale općine bile su partneri u projektu.Pridruženi partneri projekta bili su Turistička zajednica Međimurske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Međimurske županije. Ukupna vrijednost kandidiranog projekta iznosila je 576.725 eura.Općina Legrad u tom projektu kandidirala je radove na izradi tehničke odnosno projektne dokumentacije za drvene nadstrešnice za odmor turista, dokumentacije za izradu riječnog putničkog broda, dokumentacije za izradu makete utvrde Nikola Zrinski, te nabavu 25 bicikala, izradu smeđe turističke signalizacije, izradu drvenih koševa za smeće, izgradnju tri drvene nadstrešnice za odmor turista i uređenje turističkog centra u Legradu. Vrijednost kandidiranih radova na području Općine Legrad iznosila je 102.695.00 eura.Status projekta: Projekt na čekanju.
  • Drugi  projekt pod nazivom „Vilinski svijet“ kandidiran je sa općinama Donja Dubrava, a s mađarske strane sa Općinama Zalamerenye, Marceli i Mlinarci. Glavni nositelj projekta bila je općina Mlinarci, a ostale općine bile su partneri u projektu.Ukupna vrijednost kandidiranog projekta bila je 40.000 eura.Općina Legrad u tom projektu kandidirala je uređenje slane sobe u dječjem vrtiću „Dabrić“, te nabavu unutarnjih i vanjskih sprava.Vrijednost kandidiranih radova za uređenje dječjeg vrtića iznosila je 14.000,00 eura.Status projekta: odbijen.
  •  Treći projekt pod nazivom „Biciklističke staze Legrad-Örtilos“, kandidiran je s Općinom Ortilos i „Nemzeti infrastruktura“ iz Budimpešte. Glavni nositelj projekta je „Nemzeti infrastruktura“, a ostale Općine bile su partneri u projektu.Ukupna vrijednost kandidiranog projekta je 1.580.000,00 eura.Općina Legrad u tom projektu kandidirala je izradu drugog sloja asfalta u Legradu u ulicama dio Trg Svetog Trojstva,  dio Petefi Šandora, dio Bana Josipa Jelačića i dio Petra Zrinskog - nekoliko dionica.Vrijednost kandidiranih radova za Općinu Legrad iznosi 327.000,00 eura.Status projekta: projekt odobren i u tijeku.
  • Četvrti projekt pod nazivom cesta „Legrad-ušće Mure i Drave“, kandidiran je s OpćinamaPécs. Örtilos i Nemzeti Infrastruktura. Glavni nositelj projekta bila je Nemzeti Infrastruktura, a ostale općine bile su partneri u projektu. Pridruženi partneri projektu su Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-Križevačke županija. Ukupna vrijednost kandidiranog projekta bila je 1.09300,00 eura.Općina Legrad u tom projektu kandidirala je asfaltiranje dionice ceste do ušća Mure i Drave. Vrijednost kandidiranih radova za Općinu Legrad iznosila je 358.000,00 eura.Status projekta: projekt na čekanju.

Općina Legrad je sudjelovala u potprogramu pripreme lokalnih projekata na potpomognutim područjima, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, kroz „PORU“ razvojnu agenciju Podravine i Prigorja koja je bila regionalni koordinator u okviru provedbe navedenog Potprograma.

"PORA" kao regionalni koordinator u okviru provedbe Potprograma imala je ulogu administratora i koordinatora svih predviđenih aktivnosti kao i sastavljanje liste prvenstva.

Općina Legrad je u potprogramu sudjelovala sa dva projekta i to:

  • Izrada projektne dokumentacije za „Izgradnju I faze sustava odvodnje na području Općine Legrad i Općine Đelekovec“.Ciljevi projekta bili su usmjereni na poboljšanje postojećih životnih uvjeta stanovništva, stvaranje adekvatnih higijenskih uvjeta u području odvodnje otpadnih voda, te uvođenje mjera za zaštitu okoliša, sukladno obvezama vezanim za pristup Europskoj uniji.Ukupna procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosila je 802.500,00 kuna za obje Općine, od toga za Općinu Legrad 368.750,00 kuna.Na listi prvenstva projektnih prijedloga s Koprivničko-križevačke županije uvrstili smo se na četvrto mjesto.
  • Izrada projektne dokumentacije za „Izgradnju turističke infrastrukture na području turističko-rekreacijskog centra Šoderica“.Ciljevi projekta bili su usmjereni na otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje u turizmu, te očuvanje i razvijanje vlastitih resursa.Ukupna procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosila je 227.500,00 kuna.Na listi prvenstva projektnih prijedloga s Koprivničko-križevačke županije uvrstili smo se na drugo mjesto.English:

EU PROJECTS

In 2012, Municipality Legrad nominated 4 projects for IPA transboundary program Hungary-Croatia 2007- 2013, that are sponsored by EU fonds.

Projects that are nominated:

1st project called   Tourist track “ Nikola Zrinski “ is nominated  along with  the Municipalities Donja Dubrava and Donji Vidovec, and from the Hungarian side with the Municipalities  Belezna, Murakerestzur and Örtilos. Leader of the project was the Municipality Donja Dubrava and others Municipalities were partners. The partners that joined later are Tourist Community of the County of Međimurje, Public Institution for managing the protected parts of nature of the Municipality Međimurje. The total value of the nominated project was 576.765 euros. The Municipality Legrad,  nominated the works on the production  of technical respectively project documentation for wood caves for the tourist vacation  in that project, it  also nominated documentation for preparation of Rijekas passenger ship, documentation for preparation of the scale model of the fortification Nikola Zrinski, and purchase of twenty-five bicycles, preparation of brown tourist signalization, preparation of waste bins from wood, preparation of the 3 eaves from the wood for the tourist vacation and arrangement of the tourist centre in Legrad. The value of the nominated works in the area of the Municipality Legrad was 102.695.00 euros.

Status of the project : project is on waiting

2nd project called  “ Vilinski world “ is nominated along with the Municipalities Donja Dubrava, and with the Hungarian side with the Municipalities Zalamerenye, Marceli and Mlinarci. The leader of the project was the Municipality Mlinarci, and the others Municipalities were partners in the project. The total value of the nominated project was 40.000 euros. The Municipality Legrad candidated decorating of the salt room in the kindergarten “ Dabrić “ in that project, and purchase of the inside and outside devices. The value of the nominated works for the decoration of the kindergarten was 14.000,00 euros.

Status of the project : refused

3rd project called „Bicyclist tracks Legrad- Örtilos “, is nominated with the Municipality Ortilos and “ Nemzeti Infractructure “ from Budapest. The leader of the project is “ Nemzeti Infrastructure “   and others Municipalities were partners  in the project. The total value of the nominated project is 1.580.000,00 euros. The Municipality Legrad  nominated in that project the creation of the 2 nd asphalt layer in Legrad in the streets part of the Square Presveto Trojstvo, part of  Petefi Šandora, part of the Bana Josipa Jelačića and part of Petra Zrinskog- few shares. The value of the nominated works for the Municipality Legrad is 327.000,00 euros.

Status of the project : project approved and in progress

 

4th project called street “ Legrad-confluence  of  Mura and Drava “ is nominated with the Municipalities Pécs, Örtilos and Nemzeti Infrastructure. The leader of the project was Nemzeti Infrastructure, and the rest of the Municipalities were partners in the projects. Partners that joined later were Institute for Space Plaming of the Koprivničko-križevačke county. The total value of the nominated project was 1.09300,00 euros. The Municipality Legrad nominated a paving shares of the street until the confluence of the Mura and Drava, in that projects. The value of the nominated works for the Municipality Legrad was 358.000,00 euros.

Status of the project : project on waiting

The Municipality Legrad took part in the subprogram of the preparation of the local projects on assisted areas, Ministry of the Regional Development and EU fonds, through “ PORU  “ developed agency of Podravina and Prigorje ,which was the regional coordinator at the framework of the implementation of the mentioned Subprogram.

“ PORA “ as a regional coordinator in the framework of the implementation of the Subprogram had a role of the administrator and coordinator of the whole provided activities as well as compiling a list of priority.

The Municipality Legrad took part in the subprogram with two projects:

Production of the project documentation for: “ Production and Phase of Drainage System on the Area of the Municipality Đelekovec. “ Goals of the project were focussed on improvement of the already existing living conditions of the population, making adequate hygienic conditions in the area of the drainage of the waste water and introduction of the measure for protecting environment, according to the obligations connected to the access to EU. The total value  of the production of the project documentation was 802.500,00 kunas for both Municipalities, therefrom 368.750,00 kunas for the Municipality Legrad.

On the priority list of the project suggestions from Koprivničko- križevačke county, we have been included to the

4 th place.

 

The production of the project documentation for the “ Construction of the Tourist Infrastructure on the Area of the Tourist- Recreation Center Šoderica “. The goals of the projects were focussed on the opening the new work places and employment in tourism, and preservation and development of own resources. The total value of the production of the project production was 227.500,00 kunas.

On the priority list of the project suggestions from Koprivničko- križevačke county, we were located on the 2 nd place.