Dječji vrtić Dabrić Legrad

Preseljenje u novi prostor Dječjeg vrtića Dabrić bio je 3.1.2011. godine. Vrtić trenutno broji 20 polaznika od kojih je 7-mero predškolaca s kojima rade dvije odgojiteljice. Ono što bismo istaknuli od aktivnosti u ovoj pedagoškoj godini su:

-10. rujna obilježili smo Hrvatski Olimpijski dan kroz razne tjelesne aktivnosti
-24. rujna posjetili su nas prijatelji iz Dječjeg vrtića Iskrica iz Đelekovca
-u sklopu projekta Malo srce za Veliki Pažut odradili smo prvi dio edukacije o Dravi na ušću Mure u Dravu 3. listopada gdje smo se upoznali s ljepotama i znamenitostima, biljnim i životinjskim svijetom, upoznali smo se s ušćem, sprudovima, dravskom nemani, devastiranjem i narušavanjem prirodne ljepote od strane čovjeka, upoznali smo se sa prirodnom granicom sa susjednom nam Mađarskom, upoznali smo Legradsku Goru, saznali kako postali prijatelj Drave; dok smo drugi dio odradili 12.listopada na Šoderici kroz plovidbu čamcima
-21. listopada obilježili smo Svjetski dan jabuka
-23. listopada obilježili smo Dane kruha i zahvalnosti na plodovima Zemlje, a u poslijepodnevnim satima podružili smo se s roditeljima uz Kestenijadu
-25. listopada posjetili smo pekaru Fran
-31. listopada posjetili smo Podravsku banku te tako obilježili Svjetski dan štednje

Osnovna škola Legrad

Tradicija školstva u Legradu veoma je stara, dapače organizirano školstvo u Legradu započelo je među prvim mjestima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Podučavanje djece bilo je usko vezano uz crkvu. Prvi podaci datiraju iz kraja 17. stoljeća. Iako postoje zapisi da se školstvo i prije toga vremena razvijalo. Tako postoji zapis iz 1688. godine, gdje piše da zvonar i orguljaš Objanić razvija crkveni zbor, ali i da podučava 30 dječaka. Kroz godine u podučavanju dječaka izmjenjivali su župnik, orguljaš ili zvonar, ovisno o postojanju istog, jer se znalo dogoditi da netko umre ili je bio premješten, pa dosta dugo vremena nije bilo zamjene. Nastava je većinom bila crkvenog karaktera, a u 18.stoljeću se uz to učio latinski, mađarski, hrvatski i njemački jezik. Financiranje nastavnika osiguravala je općina, jedan mali dio sami učenici, a jedan dio se financirao iz sprovoda na kojima bi orguljaš sudjelovao.

Zapis od 28.studenog 1793. godine nam govori da se gradi nova školska zgrada. Zbog postojanja dviju osnovnih vjerskih zajednica, protestanti osnivaju 1811. svoju školu, koja je trajala sve do kraja Drugog svjetskog rata. Od 1848. godine učenike je u školi počeo podučavati pravi učitelj koji je i dalje bio orguljaš u crkvi. Od tridesetih godina 19.stoljeća u nastave su se počele uključivati djevojčice. Prema popisu stanovništva iz 1857. godine u Legradu su postojale dvije pučke škole (katolička i protestantska) koje su pohađala 93 dječaka i 64 djevojčice.

Temelji današanje zgrade škole postavljeni su 20.travnja 1891. godine, a zgrada je stavljena u upotrebu 15. listopada 1891. godine. S druge strane protestanti grade svoju školu 1907. godine, a ta zgrada i danas stoji u blizini Evangeličke crkve. Godine 1893. u školsku zgradu doseljavaju se časne sestre „Kćeri božje ljubavi“ koje su se zadržale u Legradu sve do 1960. godine. Sve do kraja Prvog svjetskog rata djecu uglavnom podučavaju učitelji mađarskog podrijetla, a u međuratnom razdoblju primat preuzimaju hrvatski učitelji. Nakratko, za vrijeme Drugog svjetskog rata vraćaju se mađarski učitelji, koji s njegovim krajem ponovo odlaze. U školi za vrijeme rata boravili su mađarski vojnici, koji napištanjem zgrade unišatavaju sav inventar, te spaljuju arhivu i knjižnicu. U školskoj godini 1945/46. školu je polazilo 240 učenika. Od 1951. nakon reforme školskog sustava legradska škola postaje osmoljetka. Postoji zapis da je 1963. izašao prvi školski list „Graničar“, te da je iste godine održana uspješna izložba učeničkih radova. 1983. u sklopu škole otvara se dječji vrtić. Sve do osamostaljenja Hrvatske u sklopu legradske škola bile su područne škole u Đelekovcu, Imbriovcu, Velikom Otoku i Selnici Podravskoj.

Danas škola samostalno radi u školskoj zgradi iz 1891. Uz nju postoje tri područne škole: Veliki Otok, Selnica Podravska i Kutnjak.   Od 2012. gradi se nova škola u Fizešu, a predviđeni završetak radova je početak školske godine 2014/15. Trenutno školu u Legradu pohađa 91 učenik, Velikom Otoku 10 učenika, Selnici Podravskoj 6 učenika i u Kutnjaku 7 učenika. Više informacija možete potražiti na linku www.os-legrad.skole.hr.

Iz knjige Legrad, Dragutina Feletara

EDUCATION

Kindergarten "Dabrić" Legrad

Moving to a new area of kindergarten "Dabrić" was 3.1.2011. year. Nursery currently has 20 students, of which 7 preschoolers they work with two educators. The activities of this school year:
- 10. september, we marked the Croatian Olympic Day through a variety of physical activities
- 24. september we are visited by our friends from kindergarten "Iskrica" from Đelekovec
- Within the project "Malo srce za Veliki Pažut" we did the first part of training about the "Drava" river at the mouth of "Mura" into Drava 3. october where we met with the beauty and landmarks, flora and fauna, we met with the mouth, sandbanks, "Drava monster" and devastation and disruption of the natural beauty of the man, we met with a natural border with neighboring Hungary, we met "Legradska Gora", find out how to become a friend of the Drava river,  while the second part we did on 12. october at the "Šoderica" through sailing boats
- 21. October we celebrated World Apples Day
- 23. October we celebrated Breads day and gratitude to the fruits of the earth, and in the afternoon we had a branch with parents at the "Kestenijada"
- 25. October we visited the bakery "Fran"
- 31. October we visited bank "Podravska Banka" and we marked the World Savings Day

PRIMARY SCHOOL LEGRAD

The tradition of education in Legrad is very old, indeed organized education in Legrad began among the first places in the northwest of the country. Teaching children was closely related to the church. First records date back to the late 17th century. Although there are records that the education and before that time developed. So there is record of 1688., which says that the sexton and the organist Objanić will explain to develop a church choir, but also he teach 30 boys. Through years of teaching boys were exchanged pastor, organist and bell-ringer, depending on the existence of the same, as it was known to happen that someone died or was moved, and quite a long time there was no replacement. Teaching was mostly ecclesiastical character, and in the 18th century they taught Latin, Hungarian, Croatian and German. Financing teachers is provided by the municipality, a small part of the students themselves, and some are financed by the funeral at which the organist involved.
Record of 28. november 1793. tells us that a new school building was built. Due to the existence of two main religious communities, protestants established in 1811. its school, which lasted until the end of World War II. Since 1848., students in the school started teaching a real teacher who was still organist at the church. Since the thirties of the 19th century the classes began to include girls. According to the census of 1857. in Legrad there were two elementary schools (Catholic and Protestant) who have attended 93 boys and 64 girls.
The foundations of today's school building are set at 20. april 1891., and the building was put into use on 15. october 1891. On the other hand, protestants built their school in 1907., and the building still stands near the Evangelical church. In 1893. the school building were settled by the nuns „Kćeri božje ljubavi“ that were kept in Legrad until 1960. All the way the end of First World War mainly teach children the teachers of Hungarian origin, and in the interwar period take precedence Croatian teachers. Shortly, during the Second World War, the Hungarian teachers returned, who with his end leave again. At school during the war stayed Hungarian soldiers who leave the buildings and destroyed all the inventories, and burned the archives and library. In the school year 1945/46. the school is attended by 240 students. From 1951., after the reform of the school system school of "Legrad" becomes eight year shool. There is record that in 1963. came out the first school newspaper "Graničar", and that same year held a successful exhibition of student`s works. In the 1983. as part of the school is opened a kindergarten. Up to Croatian independence within "Legrad" school were regional schools in Đelekovec, Imbriovec, Veliki Otok and Selnica Podravska.
Today, school works by own at the school building from 1891. Next to it there are three regional school: Veliki Otok, Selnica Podravska and Kutnjak. Since 2012. began to build a new school in "Fizeš", and anticipated completion is the beginning of the school year 2014/15. School in Legrad is currently attending 91 student, Veliki Otok 10 students, Selnica Podravska 6 students and Kutnjak 7 students.More information can be found at the web link www.os-legrad.skole.hr.

From the book Legrad, Dragutin Feletar